7359968123/7984378128

કોરોના લોકડાઉન : દાદુ ફાઉન્ડેશન દ્વારા ફ્રી ઓનલાઈન શિક્ષણ આપવાનો સેવાયજ્ઞ

દાદુ ફાઉન્ડેશન દ્વારા મોરબી અને ટંકારામાં માસ્કનું વિતરણ કરાયું

દાદુ ફાઉન્ડેશન દ્વારા મોરબી અને ટંકારા ખાતે નિશુલ્ક માસ્કનુ વિતરણ કરાયું…

દાદુ ફાઉન્ડેશન દ્વારા મોરબી અને ટંકારામાં સુરક્ષા કર્મીઓને માસ્કનું વિતરણ

ટંકારામાં નિ:શુલ્ક દાદુ સાયન્સ લેબનું ઉદ્ઘાટન